Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Om foreningen



Love for
HVIDOVRE KUNSTFORENING

§ 1
Foreningens navn er "Hvidovre Kunstforening". Foreningens formål er at virke til fremme af interessen for kunst i Hvidovre Kommune.

§ 2
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 3
Det årlige medlemsbidrag fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen med gyldighed fra og med det påfølgende regnskabsår.
Institutioner og erhvervsvirksomheder kan optages som ekstraordinære medlemmer mod dobbelt medlemsbidrag. Til foreningens udstillinger og arrangementer gives adgang for medlemmets husstand i det omfang pladsforholdende tillader.

§ 4
Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
Ved valg til bestyrelsen tages hensyn til en rimelig repræsentation af udøvende kunstnere.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Udadtil repræsenteres bestyrelsen økonomisk ved formanden eller kassereren eller begge i fællesskab.

§ 5
Bestyrelsen leder foreningens virksomhed i overensstemmelse med de i foreningens love trufne beslutninger.

§ 6
Bestyrelsen indkøber årligt ét eller flere kunstværker, der bortloddes mellem foreningens medlemmer, således at hvert medlem deltager med ét nummer uanset medlemsbidragets størrelse.

Ægtepar-medlemmer deltager således med ét nummer for hver ægtefælle.

For at et kunstværk kan indkøbes, udkræves at mindst 4 af bestyrelsens medlemmer stemmer for købet.

Lodtrækningen finder sted i tilslutning til den ordinære generalforsamling. Kun medlemmer, der har betalt medlemsbidrag for det nærmest foregående regnskabsår, deltager i lodtrækningen.
Alle medlemmer deltager lodtrækningen, men kun de medlemmer, der er tilstede på generalforsamlingen eller er repræsenteret via en fuldmagt, kan modtage et kunstværk.

§ 7
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, og indkaldes med en måneds varsel ved opslag i foreningens tidsskrift.

På generalforsamlingen aflægges beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og regnskab for det forløbne år fremlægges til godkendelse.

Bestyrelsen (jfr. § 4) vælges for to år d gangen, dog således af 4 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.

Efter samme turnus vælges 2 bestyrelsessuppleanter og 2 revisorer.

En revisorsuppleant vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på ændringer i foreningens vedtægter, jfr. dog § 3 om ændringer i medlemsbidraget udkræves, at en femtedel af foreningens medlemmer har givet møde og deltaget i afstemningen, samt at beslutningen er vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, sammenkaldes inden en måned en ny generalforsamling, på hvilken den vedkommende beslutning da gyldigt kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til hvor mange medlemmer, der har givet møde og deltaget i afstemningen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom.
Den afholdes da senest en måned efter begæringens fremsættelse.
Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt indsendes til bestyrelsens formand senest 8 dage før den fastsatte mødedag.

§ 8
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt, og gælder fra begyndelsen af påfølgende kalenderår.

§ 9
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens ejendele Hvidovre Kommune til anvendelse i overensstemmelse med kunstforeningens formål.

oOo
Foranstående love er vedtaget på generalforsamling den 15. april 1999, 17. marts 2004, 27. april 2005, 24. februar 2009 samt på generalforsamlingen den 19. april 2010

 

 

Besøg  
051824