Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Hvidovre Kunstforening 


Referat af ordinær generalforsamling


I Hvidovre Kunstforening


Onsdag 15. marts 2017


Dagsorden


 1. Valg af dirigent

  Lise Rask blev valgt

   

 2. Valg af stemmetællere

  Helle Würts og Eva Bertelsen blev valgt som stemmetællere

   

 3. Bestyrelsens beretning v/formanden:

  ”Så er der gået et helt år igen, og jeg skal aflægge beretning for, hvad der er sket i det forløbne år. Det kan jo kun blive et sammendrag og lidt om planerne for indeværende år i foreningen.

  Som i de andre år har vi haft 5 udstillinger, og det har været  meget forskellige udstillinger. Nogle har skabt mere debat og interessee end andre, men det er vel også det, kunsten kan bidrage med.

  I januar udstillede Jeanette Elmelund. Motiverne på hendes oliemalerier var naturalistiske fortolkninger af opstillinger og modeller, og hendes nøjagtige strøg gav næsten et fotografisk indtryk.

  I marts udstillede Jeppe Zabel. Hans yndlingsmotiver er vand, lysreflektioner, skygger og alt ved naturen. Han har en forkærlighed for makrofotografi, fordi det kan vise ting, som vore øjne normalt ikke ser.I hans kunst fremhæver han lysets leg og den fine symmetri, hvilket spiller en vigtig rolle for billedernes begrænsede rammer.

   

  I august udstillede Randi Jeppesen. Det var forholdsvis nyt for hende at udstille, men hun præsenterede en rigtig god og farvestrålende udstilling, som blev modtaget meget positivt.

I oktober udstillede Helge Nordstrøm og Christella Bamford

Helge er autodidakt billedkunstner, han har arbejdet med teater og har en fortid som klassisk sanger i kammer og kirkekor.Han har gennem årene udført mange udsmykninger for offentlige institutioner, erhvervsvirksomheder og private.Sideløbende har kunstneren i en lang årrække, solgt og præsenteret sit arbejde gennem en bred vifte af udstillingssteder

og kunstsammenhænge over hele landet.


Christella er uddannet indenfor keramik og glas, og parret supplerer hinanden rgtig godt.


 

I december udstillede Katja Bjergby


Katjas værker er skabt ud fra hendes livsglæde. Hun elsker naturen og farver og denne livsglæde oplevede vi ved vort julemøde, hvor Katja med stor energi fortalte om hendes arbejde som kunstner.


På grund af dobbeltbooking blev julemødet holdt på Risbjerggård, så der var ikke mulighed for at se på de udsttillede værker, men Katja havde medbragt et lile udsnit af hendes små værker, så der var lidt at præsentere.


Mødet sluttede med gløgg og æbleskiver og bankospil, hvorefter vi kunne ønske hinanden god jul og et godt nytår.


 

Medlemskredsen

I 2016 havde vi 83 medlemmer


Aktiviteter

Medlemstur


Lørdag den 30. april mødte 35 medlemmer op til beøget hos keramiker Ruth Lorentzen og tegner og maler Morten Ingemann, og vi blev budt velkommen af kunstnerparret med vin og snacks i deres flotte udstillingslokale på Skodsborgvej.


Mortens tegnede ”striber” og karikaturer udløste megen debat og grin, og hans malerier med sjove og alvorlige klovne fik stor opmærksomhed. Ruths smukke keramiske værker fik ligeledes stor opmærksomhed, og hun åbnede også sit værksted for medlemmerne, så vi fik forklaret processerne, inden de færdige værker var klar til at blive udstillet.


Kunstforeningen købte nogle værker fra begge kunstnere, og der var mange medlemmer, der gik derfra med poser fulde af indkøb.


Efter besøget hos kunstnerne mødtes alle medlemmerne på Skovshoved Hotel, hvor foreningen bød på kaffe og kage i hotellets vinterhave. Der var rigtig god stemning, og det var en god måde at afslutte en dejlig medlemstur.


Den 2. november var der arrangeret et besøg på DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING , og  vi var 14 medlemmer der - efter en deltagerbetalt frokost i restaurant ”Under Uret” - var inde og se udstillingen med P.S. Krøyer’s værker.


Aktiviteter i 2017

Sofiero  (Sverige)?

Bestyrelsens arbejde


1. april var bestyrelsen på rundtur hos 5 forskellige kunstnere i Virum-området i forbindelse med Åbne-døre i Lyngby-Tårbæk.

Vi har deltaget ved Hvidovre Censurerede udstilling - ved forberedende møder, ved indlevering af værker, ved censurering, ved ophængning af værker, ved fernisering, som vagt og endelig ved udlevering af værker. For dette arbejde fik vi mulighed for at udtage nogle værker fra udstillingen, og disse værker kan derfor udloddes til medlemmerne i dag.

Susanne Baumann gør et stort arbejde i forbindelse med vort medlemsblad, Eva Bertelsen kører med fast hånd vores økonomi, Hanne Walther udarbejder kontrakter med de udstillende kunstnere, og sammen med Jonna Finderup og Lis Andersen sørger hun for indkøb til vore medlemsmøder.

Herudover deltager vi ved ophængning af alle vore udstillinger.

Alle i bestyrelsen bidager til, at få foreningen til at fungere, og det skal I have en stor tak for.”


 


 


 1. Fremlægning af det reviderede årsregnskab for 2016 til godkendelse:

  Eva Bertelsen fremlagde regnskabet og gjorde rede for indholdet i de enkelte poster.

  De samlede indtægter udgjorde i alt kr. 41.488 . heraf blev 82pct anvendt til køb af kunst.

  De øvrige omkostninger er endnu en gang minimeret.

  Regnskabet udviser et underskud på kr. 3.677. Dette er i tråd med, at det på forrige års generalforsamling blev vedtaget, at mindske formuen.

  Foreningens aktiver, bank og kontantbeholdning udgjorde pr 31.12.16  kr. 20.090.

  Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

   

 2. Forelæggelse af budget for 2018

  Eva fremlagde budget, hvori der forventes samlede indtægter på kr. 40.000.

  Heraf er afsat kr. 31.100 til kunstkøb.

   

 3. Indkomne forslag:

  Fra medlemmerne var der ikke indkommet nogle forslag. Til gengæld havde bestyrelsen et forslag om, at ændre lodtrækningsreglerne, således at hvert medlem, i lighed med tidligere, blot deltager med et lod ved årets udlodning.

  Begrundelsen var, at det er meget tungt og tidskrævende at styre rent administrativt.

  Forslaget kom til afstemning og blev vedtaget med så stor tilslutning, at optælling af stemmer var overflødig.

   

 4. Fastsættelse af kontingent:

  Bestyrelsen henstillede til, at kontingent forblev uændret i det kommende år.

  Det udgør kr 400 for samboende par og kr. 250 for enkeltmedlemmer.

   

 5. Valg til bestyrelsen:


På valg var: Lis Andersen, Hanne Walther, Susanne Baumann, der alle modtog genvalg-Anne Lise Gøthche ønskede ikke at fortsætte i en fast bestyrelsesplads, men ville gerne stå til rådighed som suppleant.


 8a. Valg af 1 suppleant for 1 år (Lester Nebelung ønskede ikke at fortsætte perioden ud). Anne Lise Gøthche blev herefter valgt for resten af denne periode.


        Valg af 1 suppleant for 2 år. Monna Jönsson  var på valg og ønskede ikke genvalg.


Da ingen ville melde sig til denne post, blev det foreslået, at den første vinder i lodtrækningen fik pladsen.


 8b.  Valg af 1 revisor for 2 år.Elin Palm var på valg og modtog genvalg.


 


 1. Eventuelt

  Bestyrelsen takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen med en flaske vin.

  Anne Lise, der afgik som formand for foreningen, fik ligeledes tak for perioden med en flaske portvin.

  Herefter kunne forsamlingen begynde på årets lodtrækning.

   


Pkt 6 Indkomne forslag:


Bestyrelsen beder generalforsamlingen om at lodtrækningsreglen ændres, således at hvert medlem, i lighed med tidligere, blot deltager med et lod ved årets udlodning.


Begrundelse:


Det er administrativt tungt at styre fordi:


Vindere af tidligere udtrækninger skal registreres.


Der skal inden lodtrækningen gøres det antal brikker klar, som den enkelte deltager er berettiget til.


Man kan kun deltage i lodtrækningen enten ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt, derfor skal fremmøde og fuldmagter registreres.


Årets vindere skal registreres, så de kan komme på den samlede vinderliste


Når listerne udfærdiges, skal man være opmærksom på at nogle er nye medlemmer. Indmeldelsestidpunktet skal derfor registreres på den samlede vinderliste.


Lodtrækningsreglerne blev ændret i 2014 med det formål at give medlemmer, der sjældent eller slet ikke vinder, en større chance. Det har dog vist sig, at i praksis har det ikke haft betydning.


Eva L. Bertelsen


forslagsstiller og lodtrækningsadministrator.


                                           
Opdateret 04/04/2017

Besøg  
051824