Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Hvidovre Kunstforening  •  

Referat fra

Ordinær generalforsamling i Hvidovre Kunstforening

Onsdag d. 16. Marts 2016 kl. 18.45

Medborgerhusets cafe’

 

  1. Valg af dirigent : Lise Rask blev valgt

  2.  Valg af stemmetællere: Amir Eid og Hans Henrik Justesen blev valgt


3.Bestyrelsens beretning v/formanden:  

Formanden, Anne Lise Gøthche, berettede om de aktiviteter, der har været afholdt i det forløbne år. Hun fortalte således om de udenbys kunstnere og deres værker, som vi har haft glæde af at udstille. På decembermødet var det foreningens egne kunstnere, som havde leveret værket til en meget fin udstilling.

Desværre var der ikke tilslutning til de arrangementer, som bestyrelsen havde planlagt. Arrangementerne måtte derfor aflyses.

Som følge af faldende medlemstal har det været nødvendigt at begrænse omkostningerne. Porto og kontoromkostninger samt gebyrer er reduceret til et minimum.Medlemstallet i 2015 var 86 og året før var det 94. Selvom nye medlemmer er kommet til, er der alligevel et fald.

Vores blad, der kom 5 gange, sendes på mail til de fleste. Resten uddeles af bestyrelsen. Bladet har høj kvalitet. Det er fint arbejde af Susanne Baumann.Udover de 5 udsendte blade, havde vi også en julehilsen, hvor man kunne se det kommende års møderække med kunstnere.

 

 4. Fremlægning af det reviderede årsregnskab for 2015 til godkendelse

Kassereren, Eva L. Bertelsen, fremlagde det reviderede regnskab og kom med forklaring til de enkelte poster.

 

Et mere korrekt regnskabsprincip er taget i brug. Mange medlemmer har allerede i december indbetalt kontingent for 2016. Dette kontingent føres fremover som passiver, hvorefter de indtægtsføres i det kalenderår, som kontingentet er gældende for. På den måde vil vi ikke opleve store udsving i årets resultat

 

Resultatet for 2015 blev et lille underskud på 642,92 kr.

 

For at understrege, hvorledes kontorudgifter og porto minimeres, nævnes her, at udgifterne til disse poster i alt beløb sig til 830 kr. Heraf udgjorde de 745 kr trykning af nye girokort og 85 kr til porto.

 

Der er findes heller ikke i regnskabet poster, der dækker møder, telefon eller kørsel for bestyrelsen. Til gengæld har bestyrelsen brugt 2093 kr på at se en udstilling med efterfølgende middag.

 

5. Fremlægning af budget for 2017 til godkendelse.

 

Under dette punkt mente et flertal, at vi skal bruge flere penge på indkøb og dermed tære på formuen.

 

Bestyrelsen tog dette til efterretning og vil arbejde med mulighederne

 

6 Indkomne forslag: Ingen forslag til dette punkt.

 

7.Fastsættelse af kontingent: Nuværende kontingent bibeholdes

 

8. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 7. Valgperioden er 2 år.

 

På valg er: Eva Bertelsen (modtager genvalg): Genvalgt 

Hans Henrik Justesen (modtager genvalg): Genvalgt

Jonna Finderup (modtager genvalg): Genvalg

 

 9. Valg af suppleant til bestyrelsen:

Valg af 1 suppleant for 2 år : Lester Nebelung valgt

Valg af 1 suppleant for 1 år: Monna Jønsson valgt

 

10 Valg af revisorer

Valg af 1 revisor for 2 år: Lise Rask genvalgtes 

 

11 Valg af revisorsuppleanter

Valg af 1 suppleant for 2 år: Carsten Bender valg

 

 

 

12 Eventuelt

 

Ref. Eva L Bertelsen

Opdateret 02/05/2016

Opdateret 09/08/2016

Besøg  
051824