Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Hvidovre Kunstforening


 

Referat af

Ordinær generalforsamling i Hvidovre Kunstforening

Tirsdag 29.april 2014 kl. 18.45

Medborgerhusets cafe’

 

1.     Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Lise Rask)

Lise Rask modtog valg og konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til foreningens love var lovlig.

 

2.     Valg af stemmetællere

Amir Eid og Claus Paustian valgtes

 

3.     Bestyrelsens beretning v/formanden

Beretningen er, som den plejer at være, et sammendrag af, hvad der er sket i
kunstforeningen i det forløbne år, og lidt om planerne for det indeværende år i
foreningen.

Udstillinger og medlemsmøder
Foreningens absolutte største aktivitet i året har været billedudstillingerne på
Biblioteket og medlemsmøderne. I alt er det blevet til 5 i 2013.

Vi - fra bestyrelsens side - har søgt at skabe en vis mangfoldighed i
udstillingerne, så der er lidt for enhver smag. Selvølgelig kan det ikke
udelukkes, at nogen ikke billiger vore valg, men som altid er  - så er smag og
behag forskellig fra person til person - men vi gør vort bedste og håber, det er
godt nok.
I februar udstillede Louise Thygesen og på medlemsmødet underholdt Visens Venner
i Glostrup med gamle revyviser samt nogle fortællende viser.

I april udstillede Claus Engelund  i forbindelse med generalforsamlingen.

I august udstillede Lone Lindorff, og på medlemsmødet holdt hun et inspirerende
foredrag om sit liv som skuespiller og hendes tilgang til billedkunstnens
verden.

I oktober udstillede Morten Funder sin spændende fotokunst, og på vort
medlemsmøde fortalte han ganske kort om sine teknikker. Efterfølgende havde vi
fornøjelsen af Claus Oreskov, som havde deltaget i Havhingstens sejlads, og han
fortalte om togtet og dets strabasser og sjove og smukke oplevelser. Et spændende
og medrivende billedforedrag.

I december var det så vore egne medlemmers udstilling. Der var 20 medlemmer, der
indleverede i alt 61 værker. Det er jo altid spændende, når så mange forskellige
kunstneriske udtryk skal danne ramme om en fælles udstilling. Det er ikke mindst
en udfordring for de personer, der skal stå for ophængningen. Det var ikke blot
spørgsmålet om at få en harmonisk udstilling, men specielt alle de alternative
ophængningsmodeller på de indleverede billeder krævede stor opfindsomhed og
StormP-alternativer. Men jeg synes, det blev en fin udstilling, som vi godt kan
være stolte over.
På jule-medlemsmødet blev der serveret den sædvanlige gløgg og småkager, vi sang
et par julesange og derefter blev der afholdt bankospil med udlodning af
forskellige små kunstgenstande. En hyggelig aften med god stemning - og en god
måde af afslutte året på.


Øvrige aktiviteter
I oktober var der tilmeldt 32 personer til turen til Kastrupgårdsamlingen. Vi
mødtes ved Rådhuset og på nær nogle få, der ikke fik plads i bussen og selv
måtte køre, så drog resten af sted i samlet flok i bus til Kastrup, hvor vi så
mødtes med de selvtransporterende. Desværre gik der på dagen knas i maskineriet.
Der var reserveret en guide, men det viste sig, at guiden var blevet syg, og vi
måtte selv klare rundgangen i de nye og flotte udstillingslokaler på museet og
se udstillingen med Lin Utzons smukke og spændende unikaporcelæn, keramik og
malerier. I stedet sluttede vi i cafeen, hvor foreningen gav kaffe og kage. Det
blev til hyggeligt samvær og en rigtig god dag.
Hvidovre censurerede udstilling 2014 - også kaldet HCU
HCU er en landsdækkende udstilling, der finder sted hvert andet år.
Bag udstillingen står Kunstnersammenslutningen K21, Hvidovre Hovedbibliotek,
Hvidovre Kommunes Kultursekretariat og Hvidovre Kunstforening, og formålet er at
skaffe kunstnerne en ekstra platform ud over de eksisterende store censurerede
udstillinger, og at præsentere ny varieret kunst i Hvidovre.
110 kunstnere indleverede i alt 500 værker. 44 kunstnere med i alt 108 værker
blev udtaget. Heraf var 5 kunstnere medlemmer af vores kunstforening.
Hvidovre Kunstforening bidrog med arbejdskraft, vagter og andet, og som betaling
for det fik vi mulighed for at udtage 4 værker, som kommer til udlodning på
næste generalforsamling.

Fremtiden
Kulturuge uge 37
Kunstforeningen har ikke mulighed for at lave nogle arrangementer på
Biblioteket, men til gengæld har vi mulighed for at markere os på
udstillingsstedet på Kløverprisvej 10B. Bestyrelsen foreslår, at markeringen
skal være en medlemsudstilling, der løber hele ugen med en fernisering tirsdag i
uge 37. I øjeblikket arbejder vi på et samarbejde med en gruppe af unge
mennesker- Fragtmentet -, der optræder med en musical, som de vil opføre i
forbindelse med ferniseringen. Jeg håber på en bred interesse fra kunstnere i
medlemsskaren for at deltage. Men meget mere om det efter sommerferien.


4.     Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2013 (regnskabet omdeles)

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger

 

5.     Forelæggelse af budget for 2014 (bestyrelsens forslag omdeles)

I dagsordenen havde indsneget sig en lille skrivefejl, idet det var budget for 2015, der skulle godkendes. Det rigtige årstal var da også det, som det uddelte forslag, var forsynet med.

Der var en lille diskussion om, hvorvidt det var budget 2014 eller 2015, der skulle vedtages. Men da der næsten er gået et halvt år af regnskabsperioden for 2014, er det logik, at det skal være budget for det kommende regnskabsår, der skulle vedtages.

Budgettet blev vedtaget uden yderligere bemærkninger.

 

6.     Indkomne forslag

Bestyrelsen har fra et medlem modtaget følgende forslag:

”Medlemmer, der ikke vinder værker ved den årlige udlodning på generalforsamlingen, skal tildeles et ekstra lod ved næste års udlodning. Når et medlem vinder/udtrækkes bliver vedkommende nulstillet og begynder forfra”

Forslaget blev vedtaget. 30 stemte  for og 19 stemte imod.

 

7.     Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent)

Kontingentet fortsætter med at være 250 kr for enkeltpersoner og 400 kr for par.

 

8.     Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 7. Valgperioden er 2 år.

På valg er: Eva Bertelsen (modtager genvalg)

                   Hans Henrik Justesen (modtager genvalg)

                   Wim Opts (ikke genvalg) Bestyrelsen foreslår Jonna Finderup  

                  Peter Rytter udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen forslår Carsten Bendner

 

Eva Bertelsen, Jonna Finderup og Carsten Bendner blev alle valgt uden modkandidater.

                        

9.     Valg af suppleant til bestyrelsen for 2 år (Aase Christensen ønsker ikke genvalg)

Lis Andersen blev valgt

 

10.  Valg af revisorer

Lise Rask er på valg for 2 år og modtager genvalg

Lise Rask blev valgt for 2 år

Elin Palm blev valgt for 1 år

 

Elin Palm var revisorsuppleant og ikke på valg i denne funktion. Derfor valgtes Pia Nebelung som ny revisorsuppleant for 1 år.

Punktet eventuelt var desværre faldet ud af den trykte dagsorden.

Under dette punkt, kan man diskutere, men ikke vedtage noget.

Ingen havde yderligere kommentarer, hvorefter formanden takkede dirigenten, forsamlingen  og afsluttede generalforsamlingen.

 

Hvidovre 4. maj  2014

Eva L. Bertelsen                                                                                   Lise Rask

referent                                                                                               dirigent       

 

 

 

 

Opdateret 08/05/2014

Besøg  
051824