Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Hvidovre Kunstforening


Referat af generalforsamling I Hvidovre Kunstforening d. 23.april 2013  

1.     Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Bjarne Pyndt, der blev valgt og herefter konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig

2.     Formandens beretning

Formanden gjorde i sin beretning status over de arrangementer, der havde været afholdt i årets løb og nævnte de kunstnere, der havde udstillet i foreningen.

3.     Foreningens regnskab

Regnskabet udviste et lille underskud på 524,05 kr.

Medlemstallet ved årsskiftet var 134, hvilket er en tilbagegang på 1 medlem i forhold til forrige år. 54 personer havde betalt nedsat takst, idet der er tale om parforhold.

Regnskabet blev,  efter Peter Rytters fremlæggelse,  godkendt af forsamlingen.

 

4.     Foreningens budget for 2013

Budgettet blev fremlagt gennemgået og godkendt.

 

5.     Forslag

Der var hverken fra bestyrelse eller forsamlingen indkommet nogle forslag.

 

 

6.     Fastsættelse af kontingent for 2014

Ingen ændring af kontingentet, der i 2014 således vil være 250 kr pr. person og 400 kr pr. par.

 

7.     Valg til bestyrelsen

Hanne Walther, som var på valg til en to-årig periode modtog genvalg

Peter Rytter, der ligeledes var på genvalg for en to-årig periode modtog også genvalg

Anne Lise Götsche modtog også genvalg for en to-årig periode

Hans Henrik, der også var på valg for en to-årig periode modtog ikke genvalg til denne, men modtog i stedet valg for en 1-årig periode.

Susanne Baumann  blev valgt for en 2-årig periode.

 

8.     Valg af bestyrelsessuppleanter

Christian Hansen modtog  genvalg for en 2-årig periode

Aase Christensen modtog valg for en 1-årig periode.

 

9.     Valg af revisor

Carsten Bendner blev valgt for en 2-årig periode.

 

10.  Valg af revisorsuppleant

Vibeke Palm valgt for en 2-årig periode

 

11.  Eventuelt

Formanden takkede for en god generalforsamling

 

 

                          

Ref.                                                                                                      Dirigent

Eva Lund Bertelsen                                                                           Bjarne Pyndt                              

 

                          

 

 

 

 Opdateret 20/01/2014

Besøg  
051824